663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Co to są programy edukacyjno-korekcyjne

Ramowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 „Żyć godnie”

 Tworząc ten program wyszliśmy z przekonania, że praca z osobami stosującymi przemoc powinna koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań, które będą pomocne do zmiany zachowań przemocowych na nie-przemocowe. Centralną filozofią prezentowanego programu jest założenie, że zachowanie przemocowe samo w sobie nie jest celem. Sprawca chce coś osiągnąć stosując przemoc. Dlatego też podczas spotkań grupowych koncentrujemy się na kształtowaniu umiejętności realizowania celów klientów zgodnych z przyjętymi normami społeczno – kulturowymi poprzez zachowania bez przemocy. Temu też służą pierwsze dwie sesje, gdzie dochodzi do wyznaczenia kierunków pracy oraz wzajemnej akceptacji celu jaki uczestnicy chcą osiągnąć poprzez uczestnictwo w programie.  Dzięki temu możliwe jest nawiązanie współpracy i ostatecznie wspólne wypracowanie dobrych rozwiązań. Dzięki oddaniu inicjatywy w ręce klientów sprawiamy, że stają się oni ekspertami od własnego życia i mogą wziąć odpowiedzialność za zmiany, których chcą dokonywać. W ujęciu psychologicznym jest to najkorzystniejsza sytuacja, jeśli chodzi o możliwość dokonywania modyfikacji zachowań. Biorąc pod uwagę problematykę przemocy w rodzinie, prowadzenie analizy i tworzenie strategii obejmuje w tym programie takie obszary jak: funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie emocjonalne, poczucie własnej wartości oraz relacje z otoczeniem.

W programie oddziaływania korekcyjne oparte są na wzmacnianiu zachowań i postaw pozytywnych w miejsce negatywnych.

Program został opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Składa się on z 15 spotkań grupowych po 4 godziny dydaktyczne oraz minimum dwóch konsultacji indywidualnych po 2 godziny. Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób.

CELE PROGRAMU:

1. Zaprzestanie stosowania przemocy przez uczestników programu.

2. Uzyskanie przez osoby stosujące przemoc świadomości własnych zachowań wobec najbliższych im osób.

3. Nauka umiejętnego rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji i nabycie zdolności konstruktywnego wyrażania uczuć.

4. Promocja pozytywnych postaw oraz poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

5. Kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i umiejętności wychowawczych.

FORMY ODDZIAŁYWAŃ:

1. Spotkania indywidualne, podczas których następuje poznanie struktury rodziny, dotychczasowego życia uczestnika oraz wstępne ustalenie celu pracy. Poszukiwanie zasobów pozwalających na zaprzestanie stosowania przemocy przez osobę ją stosującą.

 2. Spotkania grupowe:

* edukacja dotycząca przemocy – czym jest, jakie są jej formy,

* praca nad zmianą zachowań i postaw,

* kształtowanie nowych umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, wyrażaniem uczuć w sposób konstruktywny i bez  używania przemocy,

* nauka umiejętności komunikacji bez przemocy,

Formy pracy:

* mini wykłady,

* warsztaty – kształcenie konkretnych zachowań,

* analizowanie zachowań i wydobywanie zasobów pozwalających na zachowania bez przemocy,

* „zadania domowe” – praca nad wprowadzaniem zmian w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnikami programu mogą być:

  • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, które zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
  • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które zostały „skierowane” przez kuratorów, dzielnicowych czy terapeutów,
  •  Osoby, które w innych okolicznościach zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
  •  Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 Uczestnicy podpisują kontrakt, który stanowi załącznik do niniejszego programu.

 Prowadzący program na bieżąco monitorują zmiany, a po jego zakończeniu dokonają ewaluacji zmian jakie zaszły w zachowaniach uczestników.

 Ufamy, że powyżej opisany program jest optymalnym sposobem na to, by pomóc w przemianie osobom stosującym przemoc. Przemawiają za tym względy  finansowe, wychowawcze, jak i doświadczenia zaczerpnięte z innych miast czy krajów.

 

Tekst: Radosław Cieśluk, prowadzi program edukacyjno-korekcyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie