663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie zostało powołane w dniu 27.05.2009r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Działalność Centrum Integracji Społecznej określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami).

Celem działania Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i zawodowej tj. ze względu na swoją sytuację nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W CIS stawiamy sobie za cel wyprowadzenie naszych Uczestników poza pomoc społeczną i umożliwienie im życia w społeczeństwie w taki sposób, który sprawiałby satysfakcję im samym i otoczeniu.

Aktywizacja zawodowa

Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych. Podstawą podziału na grupy zawodowe są badania przeprowadzone przez psychologa i pracownika socjalnego we współpracy z doradcą zawodowym i instruktorami zawodu.

Efektem tych działań opracowany zostaje indywidualny program zatrudnienia socjalnego, który obejmuje m.in. udział w warsztatach zawodowych polegający na praktycznych zajęciach przyuczających do zawodu.

Pod okiem instruktorów zawodu uczestnicy CIS mają możliwość udoskonalenia posiadanych umiejętności, pozyskania nowych, dzięki którym zwiększają swoją szansę powrotu na rynek pracy. Ważnym aspektem warsztatów aktywizacji zawodowej jest przystosowanie się uczestników do systematycznego realizowania zadań zawodowych i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

Praktyczna nauka zawodów odbywa się w trzech grupach zawodowych i przygotowuje do pracy w następujących obszarach zawodowych:

 • grupa ogólnobudowlano – porządkowa: pracownik ogólnobudowlany, technolog wykończenia wnętrz, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz,
 • grupa ogrodniczo – porządkowa: pracownik gospodarczy, porządkowy, ogrodnik,
 • grupa gastronomiczno – hotelarska: pomoc kucharza, kelner, pokojówka,

W Centrum Integracji Społecznej realizowana jest także nauka języka angielskiego oraz warsztaty krawieckie.

Reintegracja społeczna

Ważnym aspektem zajęć w CIS jest reintegracja społeczna, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

W tym celu Uczestnicy mogą korzystać z:

 • warsztatów grupowych: psychoedukacyjnych, terapeutycznych, rozwojowych,
 • zajęć edukacyjno – informacyjnych,
 • pomocy psychoterapeutycznej,
 • konsultacji z doradcą zawodowym, psychospołecznym, psychologiem, pedagogiem rodzinnym, specjalistą ds. przemocy,
 • coachingu,
 • lekcjach języka angielskiego.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse powrotu na rynek pracy. Zdobywają umiejętności zawodowe, nabierają pewności siebie, chęci do działania, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej „SOS” mogą zostać wszystkie osoby w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i życiowej. Oferta Centrum jest skierowana w szczególności do osób:

 • bezrobotnych,
 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapii uzależnień/odwykowej,
 • niepełnosprawnych,
 • bezdomnych,
 • dotkniętych chorobą psychiczną, po leczeniu,
 • zwalnianych z zakładów karnych,
 • uchodźców, realizujących indywidualny program integracji i innych.

Osoby, które są Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „SOS” otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, opłacane są również składki emerytalne i rentowe. Odpowiednio do grupy zawodowej uczestnicy otrzymują odzież ochronną.

Uczestnictwo w Programie trwa 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

W Centrum Integracji Społecznej „SOS” codziennie zapewniamy ciepły posiłek dla wszystkich uczestników.

Nasze realizacje

Ważnym aspektem w życiu CIS „SOS” jest pomoc najsłabszym, potrzebującym, mającym różne problemy życiowe. Istotnym wymiarem, zarówno w reintegracji społecznej jak i zawodowej jest możliwość wykazania się na rzecz drugiego człowieka. Uczestnicy mają możliwość dostrzegania efektów swojej pracy oraz wdzięczności za ich wykonanie. Zyskują tym samym wzrost poczucia własnej wartości, czują się potrzebni i widzą, że ich praca i starania mają sens.

Dlatego uczestnicy CIS „SOS” nieodpłatnie wykonali szereg prac remontowych na terenie miasta Szczecin na rzecz społeczności lokalnej m.in.:

 • w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza,
 • w Domu Pomocy Społecznej – Dom kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,
 • w Szkole Podstawowej nr 64,
 • w Przedszkolu Publicznym nr 5 „Magnolia”,
 • w Rodzinnym Domu Dziecka nr 5 oraz Rodzinny Dom Dziecka nr 7,
 • w Żłobku nr 3 – Uszatku,
 • w Żłobku nr 1 – Muszelce,
 • w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza,
 • w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie,
 • w mieszkaniu chronionym Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie.
 • prace remontowe w mieszkaniu chronionym (prace wykończeniowe oraz utrzymanie porządku po pracach remontowych),
 • w siedzibie Stowarzyszenia „Czas Przestrzeń Tożsamość” oraz renowację elewacji w obiekcie Sektora 3 w Policach (prace remontowe),
 • konserwacja i bieżące naprawy placów zabaw na terenie gminy Kołbaskowo.

Realizacja zadań programowych oraz wysoki poziom prac, wykonywanych podczas praktycznej nauki zawodu – w ramach zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową osób dotkniętych wykluczeniem społecznym:

 • 2013 i 2014r – sprzątanie i utrzymanie przystanków autobusowych oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Kołbaskowo,
 • 2013 – wykonano prace remontowe w restauracji Portofino w Szczecinie,
 • 2011 i 2012 – uczestnicy zajmowali się kompleksowym utrzymywaniem czystości przystanków w gminie Kołbaskowo oraz koszeniem terenów zielonych i cmentarza gminy,
 • 2011 – w gminie Dobra uczestnicy zajmowali się koszeniem trawników, czyszczeniem chodników i krawężników.

Nasi uczestnicy realizują reintegrację zawodową, zdobywając praktyczne doświadczenie
u zewnętrznych pracodawców:

 • w firmie „Luxoft Łukasz Gidyński” w Szczecinie – w charakterze pracownika gospodarczego,
 • w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie – wykonywanie prac porządkowych,
 • na terenie hotelu Ibis Budget przy ul. Cukrowej w Szczecinie – prace porządkowo-pielęgnacyjne,
 • Uczestnicy CIS w ramach zajęć dbali o utrzymanie czystości podczas Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie, pomagali również w obsłudze technicznej spotkania,
 • w restauracji Portofino – szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi kelnerskiej, gastronomicznej i utrzymywania czystości,
 • uczestniczki grupy gastronomiczno – hotelarskiej miały możliwość trenowania
  i doskonalenia swoich nowych umiejętności podczas kursu „Terapia poznawczo – behawioralna” organizowanego przez Stowarzyszenie „SOS Dla Rodzinie” w partnerstwie z Centrum Psychologii Integralnej INTEGRAL. Podczas trwania kursu uczestniczki dbały o przygotowanie sali szkoleniowej oraz obsługę uczestników szkolenia,
 • w przedsiębiorstwie budowlanym „WAL – MAT Walczyk Marcin” w Szczecinie – prace ogólnobudowlane,
 • w szkole podstawowej nr 63 w Szczecinie – w charakterze pracownika gospodarczego